BYT

NÁKUPNÍ RÁDCE – AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrže – jak si vybrat vhodný typ a objem ?

Akumulační nádrž se vybírá dle druhu použití, zda je určena pro akumulaci vod odpadních, pitných nebo užitkových. Dále dle způsobu užívání, pitná voda pro RD, zálivka, žumpa, dle podmínek místa osazení např. v písčitém podloží, na skále, na terénu, do terénu s výskytem podzemní vody atd.

Akumulace pitné vody

Akumulace pitné vody je většinou nutná v místech bez možnosti napojení na veřejný vodovod a bez vlastních zdrojů vody. Objem nádrže musí odpovídat spotřebě pitné vody s rezervou a materiál nádrže musí splńovat požadavky na materiály ve styku s pitnou vodou. Nádrže tohoto druhu musí být pro tento způsob užívání certifikovány. Dále je možná varianta napojení objemtu na veřejný vodovod nebo vlastní zdroj s malou vydatností, která neumožňuje přímou spotřebu. Objem nádrže musí odpovídat minimálně spotřebě vody za 24 hod., dle vydatnosti zdroje  a času za který se nádrž na hladinu minimální spotřeby naplní.

Nádrže pro akumulaci pitné vody doporučujeme volit z materiálu polypropylen nebo polyethylen, které splňují požadavky na materiály ve styku s pitnou vodou a nevyluhují žádné látky do vody.

 

Akumulace vody užitkové

Při určení objemu akumulační nádrže vycházejte se způsobu využití užitkové vody. Pro zálivku nelze množství určit obecně vychází z potřeby vody rostlinami, zavlažované plochy a druhu výsadby. Objem konzultujte s firmou zajiš´tující závlahu nebo zahradní firmou. V případě akumulace vody deš´tové doporučujeme vždy zřídit přepad, aby v případě dlouhodobých dešťů, kdy není závlaha realizována nedošlo k přeplnění nádrže a zaplavení okolí nádrže. Minimální objem pro akumulaci deš´tových vod doporučujeme 3 m3, ideálně 6-7 m3. Vzhledem k tomu, že při každém dlouhodobém dešti se nádrže i o objemu 10 m3 naplní není výhodné se řídit množstvím zachycované vody ale množstvím vody upotřebitelné. Dalším aspektem je biologický rozklad, který probíhá v závislosti na době zdržení vody v nádrži a  kvalitě vody. Vzhledem k tomu, že v nádrži není zdroj kyslíku, tak  při dlouhodobé akumulaci dojde k anaerobním procesům, které mohou vést při znečištění vody např. listím k tvorbě zápachu. Proto na přítoku do nádrže nebo na svodech z okapů, doporučujeme instalovat lapače splavenin, které je nutné pravidelně čistit, zvláště na podzim při opadu listí.

Akumulace odpadních vod- žumpa

V případě akumulace odpadních vod doporučujeme zvolit objem dle produkce odpadních vod, která vychází z počtu napojených osob x 110 l/osobu den a požadované četnosti vyvážení.

Pro RD s 5-ti osobami a požadavku na vyvážení 1x měsíčně vychází objedm nádrže

5 x 110 = 550 l denní produkce odpadních vod

vyvážení 1 x 30 dní = 0,55 m3 x 30 = 16,5 m3

 

Potřebný užitný objem pro pěti členou rodinu je 16,5 m3, aby se žumpa vyvážela 1x měsíčně.

Pro použití akumulace odpadních vod musí být nádrž od výrobce certifikována.Z materiálu je možné použít polypropylen, polyethylen, laminát, betonový prefabrikát.

 

Materiálové provedení nádrže – podmínky instalace

Mimo betonových prefabrikátů u všech ostatních typů nádrží doporučujeme osazovat jímky na betonovou základovou desku, která vám zaručí, že nedojde k deformaci dna nádrže v případě sednutí podkladu oproti  podsypu pískem nebo štěrkem, který si v případě špatného uhutnění nebo vniku povrchové vody může sednout. V případě výskytu podzemní vody je nutné plastové nádrže zajisitit proti vnějšímu tlaku nejlépe obetonováním, které musí být provedeno řádně bez skulin ze zavlhlého betonu s vhodnou armaturou. Vzhledem k pořadavku na důkladné  provedení je vhodnější v případě s vysokou stálou hladinou podzemní vody nebo při instalaci v souvislé vrstvě jílu, použít betonový prefabrikát.

V případech bez výskytu vysoké hladiny podzemní vody a to ani v období s extrémními srážkami nebo povodněmi je možné plastové nádrže po usazení na základovou desku obsypat pískem.

Doporučujeme z plastu volit jen nádrže kruhového půdorysu, protože vzhledem ke statickým vlastnostem kruhu, zde nehrozí zborcení stěn ve směru tlaku zeminy. Protože u polypropylenu i polyethylenu jsou molekuly těchto materiálu velké jsou schopny deformace nehledě na sílu materiálu. Proto nejsou nádrže z konstrukčních desek vhodné do prostředí s výskytem podzemní vody nebo jílu.

 

Vysoká hladina podzemní vody

Pokud se na Vašem pozemku vyskytuje stálá vysoká hladina podzemní, nebo sousedí pozemek s povrchovým tokem doporučujeme instalovat pouze betonové prefabrikované nádrže, které Vám zaručí 100% statickou stálost bez možnosti deformací. Plastové nádrže jsou v tomto případě méně vhodné.

 

Provedení nádrží

Nádrže zvláště z plastu mohou být vyrobeny různým způsobem  a rozdělují se :

Vstřikované nádrže

Jsou vyráběny vstřikováním do forem. Mají různou sílu stěn v rozích silnější jsou jednolité bez svárů. Jejich výhodou je větší statická stálost oproti nádrží svářeným, ale nevýhodou podstatně větší cenou a omezenou možností přizpůsobení požadavkům zákazníka.

Sváření z konstrukčních desek nebo prefabrikovaných dílů

Při použití prefabrikovaných vstřikovaných dílů je vlastní výroba jednodušší, ale náročnější na kvalitu sváru a provedení, aby se zachovali vlastnosti jako u jímek vstřikovaných. Vzhledem k cenám prefabrikovaných dílů  je i cena nádrže vyšší.  Při výrobě z konstrukčních desek se používají hladné desky různých rozměrů o různé síly. Z desek se ručním způsobem výroby řežou, stáčí a sváří libovolné tvary a provedení nádrží. Je možné i do nádrže vestavět nebo k ní přivařit libovolné armatury ze stejného materiálu. Výhoda konstrukčních desek je velká variabilita možných provedení nádrží s ohledem na kvalitu provedených svárů a statického zajištění.

Materiálové provedení:

Polyethylen je pružný s odolností proti nárazu a je  UV stabilnější s horší tvarovou stálostí. Vhodný pro všechny typy akumulačních nádrží je chemicky inertní. Nevýhoda je, že na trhu nejsou k dispozici všechny typy armatur a tvarovek pro osazování technologií.

Polypropylen je tvarově stabilnější a tvrdší standardně je vyráběn s UV stabilizací a je chemicky inertní. Výhodou je velký rozsah armatur, tvarovek a potrubí vyráběného z PP, takže je možné nádrže libovolně vybavit technologiemi atd.

 

Cena DČS

Pro každého je cena jedním ne-li hlavním kritériem výběru. Bohužel dnešní trh je takový, že bez znalostí alespoň základních rozlišovacích znaků není něžný člověk schopen rozpoznat zda si za své peníze kupuje ekvivalentní kvalitu. Každý výrobce Vás bude přesvědčovat o vhodnosti jeho výrobku. Nejlepším kritériem výběru je poměr CENA : KVALITA z kterého neslevujte, protože jen tento poměr má vypovídací hodnotu zda si kupujete to co opravdu potřebujete. U nádrží je kritériem kvality použitý materiál. Zda nejsou výrobcem použity recyklované, lehčené (napěněné vzduchem), nebo konstrukční desky, které je nesmí použít na pláště nádrží, což je bohužel běžná praxe, protože jejich cena je cca ¼ nižší oproti homogenním deskám, které jsou výrobcem určeny pro konstrukce nádrží.. K nádržím musí zákazník obdržet i dokumentaci. Nádrže pro použití na akumulaci odpadních vod musí být certifikovány. Dokumentace musí zahrnovat prohlášení o shodě, označení CE, výrobní zkoušku vodotěsnosti a návod k instalaci.

 

Potřebujete radu nebo více informací ? Poradenství je k dispozici na telefonu: 241 950 177

Poradíme Vám, jak a podle čeho si vybírat, na co si dát pozor.

Související příspěvky

Tradiční kapsáře trochu jinak

redakce

Jak mají vypadat moderní novostavby bytových domů?

redakce

Češi se musí smířit s nájemným. Kvůli rekordně vysokým cenám bytů na vlastní bydlení nedosáhnou

redakce