BYT

Prověřené systémy pro izolace dřevostaveb

V RÁMCI VÝSTAVBY OBYTNÝCH DOMŮ S DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ JE CELÁ ŘADA RŮZNÝCH NÁZORŮ NA TO, JAK BY KONSTRUKCE I CELÁ SKLADBA MĚLA VYPADAT. NAŠE ÚVAHY JDOU SMĚREM KE SKLADBĚ, KTERÁ DŘEVO NEPOUŽÍVÁ POUZE JAKO NOSNÝ KONSTRUKČNÍ MATERIÁL, ALE NAOPAK JEHO VLASTNOSTÍ VYUŽÍVÁ I PRO SPOLUPŮSOBENÍ V OBYTNÝCH PROSTORÁCH.

Tato cesta znamená důsledně využívat skladby se správným řazením difuzních odporů, vzdu­chotěsné a při tom stále ve vzájemném kontaktu a spolupůsobení. V rámci procentuálního zastou­pení z celkové výstavby každým rokem význam dřevostaveb roste. S tím je spojeno i mnoho úskalí. Do výstavby se zapojuje stále větší množ­ství „začátečníků“ i stavebních firem, které dopo­sud stavěly pouze stavby zděné. Pro udržení vysoké kvality je tudíž důležité použití jednodu­chých systémů, bez složitých detailů a nesmyslů ve skladbách, které vylučují vznik následných po­ruch.

S cílem dřevostavbu co nejvíce zdokonalit  při co nejnižších nárocích na pracovníky s vysokou kvalifikací jsme v průběhu několika uplynulých let uvedli na trh několik zajímavých produktů, u kterých je ověřena kvalita již po dlouhou řadu let a zároveň představují vrchol v pomyslné pyra­midě kvality. To vše souvisí s naší snahou  vytvořit vlastnosti i v konstrukcích nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb. Působení celulózové izolace v dřevostavbě bylo již mnohokrát zmí­něno, avšak v souvislosti s pohledem na celou skladbu jsou důležité zejména tyto vlastnosti:
  • Nízká tepelná vodivost 0,038 W/mK na úrovni srovnatelné se všemi špičkovými izolanty na trhu
  • Vysoká hodnota měrného tepla Cd= 1907 J/kgK, která přispívá k výraznému zlepšení vnitřního vyrovnání klimatu a větší tepelné setrvačnosti dřevostavby
  • Unikátní schopnost vyrovnávání a rychlého transportu vlhkosti, což je dobrým předpokla­dem pro dlouhou životnost
  • Dobrá přilnavost ke všem detailům, instalace bez prořezů a rizika tepelných mostů  a spáro­vého proudění vzduchu

Základním předpokladem pro přechod dřevo staveb na pasivní nebo nízkoenergetické stavby je obvykle razantní zesílení tloušťky izolace. To se netýká pouze novostaveb, ale například i rekon­strukcí staveb realizovaných v minulosti (napří­klad OKAL). Pro tento účel nabízíme systém expandérů, které jednoduchým způsobem celou stavbu zesílí a vytvoří optimální komory pro apli­kaci foukané celulózové izolace. Tyto expandéry je možné přitom nasadit do stěn, stropů i střech všech objektů. Jejich základní konstrukce je ob­vykle tvořena dřevěným hranolkem s vlepeným žebrem z překližky. Je tak zajištěn minimální te­pelný přenos a vysoká statická stabilita při ex­trémně nízké hmotnosti. Montáž je více než snadná. Expandéry se dodávají v různých tloušť­kách a kombinacích, takže lze konstrukci nastavit od tloušťky několika centimetrů až do 36 cm.


Pro správnou funkci dřevostavby z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků vzduchotěsnosti je třeba opatřit celou stavbu těsnicími materiály. Jsou to především mem­ pandery, které rozšíří izolační tloušťku původní skladby až  funkci parobrzdy, expandery s dřevovláknitou deskou Unger  izolace se dosahuje rozšířením skladby směrem do exteriéru   o 24 cm. Jako fasáda může být použit odvětraný systém  Difutherm na fasádě, tvoří ideální prostor pro izolaci CLI­ prostřednictvím expanderu. Jako pojistná hydroizolační   nebo přímo kontaktní systém s omítkou na dřevovláknité  MATIZER PLUS® . Interiérová strana OSB  má v instalační  vrstva je použita střešní dřevovláknitá deska UDI Top® ­  desce UdiSPEED®  mezeře  nástřik celulózy a sádrokartonovou desku jako  Unger Diffutherm®   finální povrch

Pro tuto aplikaci je určena celá škála výrobků Pro clima® . Firma, která stojí za tímto programem, se na tuto problematiku specializuje již více než 20 let v Německu a její materiály jsou rozšířené po celém světě.

Pokud  budeme pokračovat  ve skladbě kon­strukcí tak, jak bylo výše uvedeno, je ideální kom­binovat do skladby systém DB nebo Intello®. Jedná se o vzduchotěsné membrány, které však regulovaně  transportují vlhkost. V zimním ob­dobí jsou více uzavřené a na léto se otevírají. Tím se poskytuje dřevostavbě unikátní schopnost za­ručeného vyschnutí, a to i v případě, že vzniknou v průběhu užívání drobné problémy a narušení celistvosti konstrukce, které nelze nikdy zcela vy­loučit. Bezpečnost proti vzniku škod a eventuál­ních plísní je tady zaručena. To vše bez současné potřeby transportu vzduchu, jak je tomu u mnoha jiných systémů.

Posledním článkem, zaručujícím dokonalý vzhled i funkci, je efektní zakončení fasádní des­kou a omítkovým systémem. Čím jiným než dře­vovláknitou deskou. Systém Unger Diffutherm® , kombinující v sobě unikátní patentované složení dřevovláknité desky a difuzně otevřeného systému omítky, je po více než dvacet let záru­kou dlouholeté kvality bez kompromisů. U dře­vovláknitých desek použitých ve fasádním systému je důležitá rovnoměrná a rychlá distri­buce vlhkosti, která je na vnější i na vnitřní straně co nejvíce vyrovnaná. Desky tohoto systému tuto schopnost mají. Je tak zaručeno v kombi­naci se systémovou omítkou, že nedojde k poz­dějšímu zvlnění nebo k mikrotrhlinám. Desky navíc spolu s CLIMATIZEREM PLUS značně zvyšují další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překle­nutí jakýchkoli tepelných mostů a pohodu sku­tečně funkční dřevostavby.

Veškeré materiály ve skladbách jsou přitom zdravotně i ekologicky nezávadné. Dům s jejich použitím je skutečně dřevostavba, ve které se cí­títe jako v dřevostavbě. Veškeré vrstvy vzájemně spolupůsobí na vyrovnávání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru. Oproti dřevostavbám, je­jichž první vrstvou po sádrokartonu je PE folie tvořící parozábranu a na fasádě je nalepen nejlevnější polystyren  s nejlacinějším typem omítky, je pobyt v domech tvořených touto nebo podobnou skladbou nesrovnatelně příjemnější.

Více informací:
.www.ciur.cz.

Vaše cesta k úspěšné rekonstrukci!
CLIMATIZER PLUS
Foukaná celulózová izolace

Související příspěvky

Nezapomeňte na madla zábradlí

redakce

Vysušování zdiva prověřené nezávislými odborníky !

redakce

Šatní skříně v ložnicích by měly mít eleganci a styl

redakce