BYT

ODPADNÍ VODA Z RODINNÉHO DOMU – CO S NÍ ?

ŽUMPA, SEPTIK, NEBO DČOV ?
Každá domácnost produkuje odpadní vody a tak i každý majitel nemovitosti musí v průběhu stavby, rekonstrukce a užívání řešit Nerudovskou otázku Kam s ní ?  Ty šťastnější mají na pozemeku, nebo v dostupné vzdálenosti veřejnou kanalizaci. Pokud však vlastníte nemovitost bez možnosti napojení na kanalizaci, tak musíte zvolit jiné řešení.

Standardně máte v podstatě tři možnosti:

1)      Bezodtokovou akumulační nádrž – Žumpa

2)      Aneaerobní vyhnívací nádrž s odtokem – Septik

3)      Aerobní čištění s odtokem – domovní čistírna odpadních vod DČOV

ŽUMPA

Jedná se o akumulační bezodtokovou nádrž v které  jsou odpadní vody jen sdružovány neřeší však jejich likvidaci a další využití.

Po naplnění akumulačního prostoru nádrže je odpadní voda vyvážena k nezávadné likvidaci na komunální čistírnu odpadních vod, kde dochází k jejímu vyčištění.

Nádrž akumulace (žumpy) musí být vodotěsná a nedochází zde vzhledem malému prostoru akumulace k redukci organických látek. Vzhledem k tomu, že nádrž není provzdušňována dochází k anaerobním procesům tedy ke kvašení a zahnívání s vznikem zápachu. Doba zdržení odpadních vod v nádrži je běžně 30 dní dle produkce odpadních vod a počtu osob užívajících napojený objekt.Nádrž žumpy je nutné odvětrat samostatným odvětracím potrubím vyvedeným až nad středu budovy.

Vzorec pro výpočet vhodného objemu

Objem = počet obyvatel x specifická potřeba vody ( 0,1 -0,15 m3/den) x interval vyvážení žumpy

Vhodnou velikost můžete konzultovat na tel. 241 950 177, info@bvsnet.cz

V případě akumulace odpadních vod doporučujeme zvolit objem dle produkce odpadních vod, která vychází z počtu napojených osob x 110 l/osobu den a požadované četnosti vyvážení.

Pro RD s 5-ti osobami a požadavku na vyvážení 1x měsíčně vychází objedm nádrže

5 x 110 = 550 l denní produkce odpadních vod

vyvážení 1 x 30 dní = 0,55 m3 x 30 = 16,5 m3

Potřebný užitný objem pro pěti členou rodinu je 16,5 m3, aby se žumpa vyvážela 1x měsíčně.

Pro použití akumulace odpadních vod musí být nádrž od výrobce certifikována.Z materiálu je možné použít polypropylen, polyethylen, laminát, a  betonový prefabrikát.

SEPTIK

Septiky jsou zakryté podzemní nádrže s jednotlivými prostory oddělenými přepážkami, které jsou vzájemně propojeny.

Septik je druhem čištění odpadních vod.Vzhledem k absenci provzdušňování zde dochází k anaerobnímu rozkladu (bez přístupu vzduchu) pomocí mikroorganismů, kteří žijí v prostředí bez přístupu vzduchu. Procesy které zde vznikají jsou kvašení, hnití a vyhnívání. Účinnost septiku je jen 25 – 30%. Oproti DČOV je účinnost čištění tedy velmi malá a spočívá spíše v oddělení pevných látek od vody a částečné redukci – vyhnití organických látek. Nepříjemným průvodním projevem je  zápach.“Vyčištěná voda“ má vysoký obsah amoniaku a zapáchá, není tedy využitelná k zálivce zahrady. Procesy vyhnívání probíhají pomalu a doba zdržení v nádrži septiku je v řádech dnů. Usazeniny vzniklé z nevyhnilých látek je nutné vyvážet min. 1x ročně k nezávadné likvidaci.Septiky jsou běžné doplňované velice účinnými pískovými zemními filtry, které vodu ze septiku mechanicky dočišťují od zbytkových pevných látek. Nesnižuje však množství amoniakálního dusíku a neřeší zápach.V pískovém filtru dochází k mechanickému a biologickému dočištění. Účinnost čištění pískových filtrů je vysoká až 90%. Nevýhoda pískové filtrace je v postupném zanášení filtračního média nutnosti jeho výměny, která je velice problematická.Většinou znamená vykopání filtru a pomocí těžké techniky jeho obnovení. V praxi to znamená poničení zahrady 1x za 2-5 let. Pískový filtr je náročný na prostor a v praxi znemožní užívání velké plochy zahrady. Na jednoho napojeného obyvatele se počítá 5 -6 m příkopu a  12 m2 plochy pozemku.

Výpočet vhodného objemu septiku

Objem = 1,5 x počet osob x specifická potřeba vody ( 0,1 -0,15 m3/den) x 4

Výpočet délky příkopu pískového filtru

Délka = počet osob x 6 m

Délka jedné příkopové větve nemá přesáhnout 30 m. Doporučuje se použít nejméně dvě větve, vzdálené od sebe 2 m.

Domovní čistírny odpadních vod DČOV

Odpadní vody v biologické aktivační ČOV jsou čištěny komplexem mikroorganismů za přístupu vzduchu. Což je hlavní rozdíl oproti septiku. Jedná se o jeden z nejúčinnějších způsobů biologického čištění odpadních vod. Účinnost čištění je 90 – 95 %. Při aerobním procesech ( s přístupem kyslíku) nevznikají žádné škodlivé látky a případné patogenní mikroorganismy jsou potlačeny. Odpadní voda je míchána s komplexem mikroorganismů, kteří pomocí exoenzymů štěpí organické látky na jednodušší formy, které požírají a používají jako substrát k rozmnožení.  Jedná se o směsnou kulturu mikroorganismů  = aktivovaný kal zahrnující různé druhy mikroorganismů (bakterie, houby, kvasinky) nitrifikačních bakterií a vyšších organismů např. prvoci a vířníci. Jedná se o stejný komplex mikroorganismů jako se vyskytuje v půdě (kompostu). Vyčištěné voda je nasycena kyslíkem a její kvalita je odpovídající kvalitě stojatých povrchových vod. Vyčištěnou vodu lze využívat k zálivce a po technologické úpravě  i k opětovnému využití v domě ke splachování WC. Vyčištěná voda je bez zápachu.

Kapacita DČOV je určena počtem napojených osob, produkcí odpadních vod dobou zdržení min. 24 hodin a ideálně havarijním prostorem.

DČOV jsou certifikovanými výrobky v rámci procesu certifikace je prokazována účinnost čištění a vhodná konstrukce odpovídající předpisům a normám ČR a EU.

Návratnost investice

Domovní čistírna odpadních vod má jako jednu z mnoha výhod nízké provozní náklady. Náklady na provoz DČOV je hlavně spotřeba elektrické energie, které se pohybuje cca 1,4 kW/den to je 511 kW/ rok. Při průměrné sazbě elektrické energie je náklad na provoz DČOV cca 1500,- Kč/rok.

V případě použití žumpy na vyvážení jsou provozní náklady vyvážení žumpy 1 měsíčně dle užitného objemu žumpy. Průměrná sazba za vyvážení je 400,- Kč/m3. Při běžném objemu žumpy 8 m3 je měsíční platba za vývoz 3200,- Kč za roční provoz žumpy zaplatíte cca 38 400,- Kč.

Pokud od nákladů provozu žumpy odečteme náklady provozu DČOV tj. 38 400 – 1500  získáme finanční představu o ušetřených penězích, které můžete investovat lépe a radostněji.

Ušetříte 36 900,- Kč

Vzhledem k skoro shodným pořizovacím nákladům na DČOV i žumpu jsou ušetřené peníze Vaším ziskem. Již po necelých dvou letech provozu DČOV se Vám na ušetřených nákladech vrátí cena investice do DČOV a přibude Vám dobrý pocit, že jste podpořili ochranu životního prostředí.

Návrh vhodného typu Vám rádi poskytneme na kontaktech tel.: 241 950177, info@bvsnet.cz

 


www.bvsnet.cz.


Související příspěvky

Mes pede eli semper ac nec sit massa

redakce

Špatně se vám spí? Upravte svou ložnici podle feng shui

redakce

Komínové systémy Stadreko – kvalita pro vaše bydlení

redakce